Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

57
Urząd miasta widok na front

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawnegoPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
Miasto Jasło Obręb nr 03-Błonie Działki ewid. nr 42/1, nr 42/2 oraz nr 42/3 przeznaczone są do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.
50,00 zł (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze. MN – „Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej”.
  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.