Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 2624/2 i 2624/3, obręb 23 – Warzyce

48

Na podstawie Uchwały Nr LXIII/601/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 lipca 2014 r.,
działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 17 kwietnia 2024 r. do 8 maja 2024 r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, a także zamieszczenie na stronie internetowej www.jaslo.pl oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w serwisach internetowych: www.przetargi-gctrader.pl oraz www.otoprzetargi.pl, wpisanych do rejestru dzienników i czasopism.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.