WYKAZ

nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

na podstawie Uchwały Nr XLIX/4238/2021 Rady Miejskiej Jasła  z dnia 27 września  2021 r.

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990

 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany:

L.p. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomościPrzeznaczenie
w MPZP
Cena nieruchomości Forma sprzedaży
    1Jedn. ewid. Jasło – miasto obręb ewid. 08 – Centrum   działka ewid. 1966/12   KS1J/00047321/9          0,0255 ha  Działka stanowi wąski, niezabudowany pas gruntu, położony w strefie śródmiejskiej miasta Jasła. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Na działce znajduje się sieć energetyczna pozostałe uzbrojenie na działkach sąsiednich. Działka przeznaczona do zmiany na działkę ewid. nr 1966/10 w celu prawidłowej lokalizacji trybun na stadionie sportowym.  Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła działka leży na obszarze oznaczonym symbolem „UP” – teren usług publicznych.  38 469,48 zł brutto   ( 31 276,00 zł
 + 23 % VAT)
    zamiana

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 na okres 21 dni, to jest od dnia 16 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. włącznie. Informacja o nieruchomości przeznaczonej do zamiany wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Osobom, którym przysługuje roszczenie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.