Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym – dz. ewid. nr 1966/13, 1964/5

50

WYKAZ
nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

na podstawie Uchwały Nr L/456/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 października 2021 r.


Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Jasła
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena nieruchomościUwagi
1Jedn. ewid. Jasło – miasto obręb ewid. 08 – Centrum   działka ewid. nr 1966/13   KS1J/00047321/9  0,0189 haDziałka położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Jasła. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Uzbrojenie pełne znajduję się na sąsiednich działkach. Działka przeznaczona na oddanie w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła nieruchomość położna jest na obszarze: tereny restrukturyzacji przemysłu na cale kultury, turystyki, rekreacji i sportu.  29 520,00 zł   (24 000,00 + 23%VAT)Tryb bezprzetargowy
2Jedn. ewid. Jasło – miasto obręb ewid. 08 – Centrum   działka ewid. nr 1964/5 KS1J/00016024/10,0133 haDziałka położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Jasła. Teren działki płaski o kształcie nieregularnym. Uzbrojenie pełne znajduję się na sąsiednich działkach. Działka przeznaczona na oddanie w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła nieruchomość położna jest na obszarze: tereny restrukturyzacji przemysłu na cale kultury, turystyki, rekreacji i sportu. 20 910,00 zł (17 000,00 +
23% VAT)
Tryb bezprzetargowy

Pozostałe warunki:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 16 listopada  2021  r. do 7 grudnia 2021 r. włącznie. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny nieruchomości gruntowej plus podatek VAT w stawce 23 %.Termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości nie ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłaty. Osobom, którym przysługuje roszczenie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328, 0134486340.