Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 października 2019 r. w odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomości i według ewidencji gruntów i księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena nieruchomościTryb sprzedaży
Działka ewidencyjna nr 1576/21 położona w Jaśle,  obręb ewid.  Nr 9 – Górka Działka ewidencyjna nr 1576/23 położona w Jaśle,  obręb ewid.  Nr 9 – Górka   Księga wieczysta  Nr KS1J/00043904/2    0,0146 haDziałki ewid. nr 1576/21 i nr 1576/23 Obręb Nr 9-Górka  są niezabudowane, stanowią użytek rolny (pastwisko IV klasy, graniczą od wschodu i północy  z  drogą gminną (ul. Kolejowa), od południa z działką osoby fizycznej, od zachodu z działkami będącymi własnością Miasta Jasła.Działki leżą w terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki są objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Miasta Jasła dnia 12 listopada 2015 r. znak 6036/05/2015.wa.6733.7.2015. dla inwestycji pod nazwą „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV relacji Niegłowice- Krosno na odcinku: GPZ Niegłowice – słup nr 50. Budowa stacji trans- formatorowej SN/NN 15/0, kV w m. Jasło”. 11 193,00 zł (9 100,00 zł + 23% VAT)   bezprzetargowy

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest do dnia 4 listopada 2020 r.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. włącznie. Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie  w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 134486328, 134486340.