Wotum zaufania i absolutorium przyznane

145

Radni Rady Miejskiej Jasła udzielili wotum zaufania Ryszardowi Pabianowi burmistrzowi miasta Jasła po debacie nad raportem o stanie miasta. Burmistrz otrzymał również absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Przedstawiany przez burmistrza raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w 2022 roku, a w szczególności informację o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo zawiera informację o realizowanych zadaniach w zakresie władztwa i zarządzania oraz o przedsięwzięciach ukierunkowanych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Obecny raport jest piątym, jaki przedkładany był Radzie Miejskiej Jasła.

Raport podawany jest do wiadomości publicznej i znajduje się pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2023-r/zarzadzenie-nr-v-96-2023-burmistrza-miasta-jasla-z.html

Skrótowe przedstawienie raportu, które omawiał burmistrz znajduje się poniżej.

Za przyznaniem wotum zaufania na 19 obecnych radnych, 14 było za, jedna osoba była przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu.

Na sesji Ryszard Pabian przedstawił również sprawdzanie w wykonania budżetu za 2022 rok. Wykonanie dochodów wyniosło 199 mln zł, w tym: dochody bieżące 191,4 mln zł i majątkowe 7,6 mln zł. Wydatki wyniosły 195,2 mln zł w tym: wydatki bieżące 178,4 mln zł i wydatki majątkowe 16,8 mln zł. Przychody w 2022 r. zrealizowano w wysokości 42,1 mln zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 13,5 mln zł tj. 6,8 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wydatki poniesione w 2022 roku na najważniejsze inwestycje to m.in.:

  • Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej – 6 mln 73 tys. zł
  • Budowa gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę, ul. Mendysa – kontynuacja – 2 mln 215 tys. zł
  • Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła”– 1 mln 998 tys. zł
  • Przebudowa skrzyżowania ulic gen. Grota Roweckiego, Szopena i Szkolnej – 1 mln 850 tys. zł
  • Budowa chodników i przebudowa ulic na terenie Jasła (m.in. przy ulicy Bolesława Prusa i w obrębie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Szajnochy, ulice: Kopernika, Krakowskiej, bocznej od ul. Ks. S. Konarskiego, Jagodowej, Kwiatowej, Plażowej, bocznej od ul. Rzemieślniczej – 517tys.zł
  • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – projekt 3.3.1. – 461 tys. zł
  • Budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Jasła na ulicach: 3 Maja, Kołłątaja i Floriańskiej – 141 tys. zł

Prezentacja dotycząca wykonania budżetu znajduje się poniżej:

Z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2022 radni Rady Miejskiej Jasła udzielili burmistrzowi Jasła absolutorium. Na 19 obecnych radnych, 14 było za, jeden radny był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.