Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

42

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 14.11.2022 r. Klub Sportowy „SPEED” Jasło złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „XX Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup 2022”, w okresie od 3.12.2022 r. do 3.12.2022 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 22.11.2022 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XX Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup 2022” z Klubem Sportowym „SPEED” Jasło.

(-)
Elwira Musiałowicz-Czech
Z-ca Burmistrz Miasta Jasła