Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

52

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 25 września 2018 r., Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – „Żółków” złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych, w okresie 25.09.2018 r. – 15.10.2018 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm./ Miasto Jasło zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania. Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

W myśl art. 19 ust 3 i 4 w/w ustawy do dnia 03 października 2018 r., do godz. 15.30, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej, należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Jaśle, pokój nr 19.

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Ochotniczą Strażą Pożarną Jasło – „Żółków” pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.