Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

47

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715, złożyło wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych i starszych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r., zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

Burmistrz Miasta Jasła zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Floriańska 8a, 38-200 Jasło, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 12 lipca 2022 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”.

(-)
Małgorzata Adamska-Chmiel
Zastępca Burmistrz Miasta Jasła