Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 r. i Uchwały Nr XXXV/355/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 r.

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 304 o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła – na adres Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Stosownie do art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Jasła, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urząd@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniu nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Dokument dostępny jest na stronie: www.jaslo.pl

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza