Ogłoszenie o przetargu z dnia 8 sierpnia 2017 r.

57

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

Działki ewidencyjnej nr 2566/3 o pow. 0,1279 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 23 – Warzyce, objętej księgą wieczystą KS1J/00011568/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zlokalizowana jest przy ul. Produkcyjnej, w odległości około 120 m od skrzyżowania
z drogą krajową Nr 28 – ul. Bieszczadzką. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Istniejący zjazd z ulicy Produkcyjnej od strony zachodniej działki ma szerokość około 2,2 m.
Przez południowo-wschodni róg działki przebiega linia kablowa elektroenergetyczna
i gazociąg wysokoprężny ze strefą techniczną. W sąsiedztwie działki znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna i gazowa. Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70”. Działka leży w terenach oznaczonych symbolem 4U i stanowi teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę usługową związaną
z handlem detalicznym i hurtowym, specjalistyczne salony sprzedaży, zabudowę rzemiosła
i wytwórczości. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje zabudowę budynkami pomocniczymi jak budynki magazynowe, gospodarcze, garaże, wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy do budynków.

Cena wywoławcza wynosi 79950,00 zł
(65000,00 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  21 września 2017 r.  o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek
12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 7995,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.
Termin  wpłacenia  wadium  kończy  się  w  dniu   18 września 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra  przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej  w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium.

Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl  i  na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.