Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udziału w komisji konkursowej

44
ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Ogłoszenia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15.05.2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Burmistrz Miasta Jasła

informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 2 czerwca 2023 r. na kancelarię Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w godzinach pracy Urzędu.

Ryszard Pabian

(-)

BURMISTRZ MIASTA JASŁA