Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy”.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” zwanego dalej planem będzie obszar położony w obrębie działek nr: 682/1, 682/6, 682/7, 682/4, 682/5, 683/1, 684/1, 685/1, obręb 16 – Kaczorowy w pobliżu ulic Mickiewicza i Kaczorowy ograniczony od strony wschodniej ulicą Kaczorowy (drogą miejską), od strony południowej ulicą Mickiewicza (drogą powiatową), od strony zachodniej oraz od strony północnej terenem niezabudowanym.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Burmistrz
Ryszard Pabian