Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie (opis usług elektronicznych)
 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. Oświadczenie pracodawcy o posiadaniu statusu rzemieślnika lub o jego braku.

Do wniosku musisz dołączyć:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę prowadzącą naukę zawodu kwalifikacji określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zawartą w celu przygotowania zawodowego.
 3. Kopię odpowiednio: dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie przez pracownika młodocianego egzaminu lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.
 4. Informacje przedstawione przy ubieganiu się o pomoc de minimis sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn.zm.).
 5. Aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku – jeżeli tak będzie, poinformujemy Cię o tym.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Wniosek musisz złożyć do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego. Pracodawca powinien zawiadomić Burmistrza Miasta Jasła o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta, niezwłocznie po zawarciu tej umowy.

Podstawa prawna

Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 334

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Oświaty
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/WO/01/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content