sesja

Uprzejmie zapraszam na XXIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 31.01.2020 r.

XXIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 3 lutego 2020 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015 – 2020” /Druk nr 207/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym /Druk nr 209/,
  • wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
   w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od opłat rocznych /Druk nr 208/,
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

      Henryk Rak