Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.

XXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok/Druk nr 210/
  2. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 213/,
  3. ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych /Druk nr 217/,
  4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2020 roku /Druk nr 218/,
  5. odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 22 – Brzyszczki II /Druk nr 214/,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym /Druk nr 215/,
  7. podpisania przez Miasto Jasło porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Miastem Székelyudvarhely (Rumunia) – Miasto na prawach województwa /Druk nr 216/,
  8. rozpatrzenia petycji /Druk nr 211/,
  9. rozpatrzenia petycji /Druk nr 212/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXIV Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak