Zawiadomienie o LXX Sesji Rady Miejskiej Jasła

120

Uprzejmie zapraszam na LXX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r.

o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji RMJ.

2.2.Zatwierdzenie protokołu z LXVII Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania przez Gminę Jasło opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła /Druk Nr 731/,

4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk Nr 732/,

4.3. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 20118 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Leśna” /Druk Nr 746/,

4.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok. /Druk Nr 741/,

4.5. uchylenia Uchwały Nr XXXVII/318/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru – „Gądki”- Nr 40 /Druk Nr 743/,

4.6. uchylenia Uchwały Nr XXI/247/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 744/,

4.7. uchylenia Uchwały Nr XXVII/260/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 745/,

4.8. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 747/,

4.9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera – Kolejowa” /Druk Nr 748/,

4.10. utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jasła, Rady Powiatu w Jaśle i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Jasła, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. /Druk Nr 742/,

4.11. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego rozmiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło /Druk Nr 736/,

4.12. zwolnienia Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /19 /Druk Nr 737/,

4.13. zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 738/,

4.14. zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 739/,

4.15. zwolnienia Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 740/,

4.16. powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 730/,

4.17. nazwania ulicy w mieście Jaśle /Druk Nr 718/,

4.18. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata/ Druk Nr 729/,

4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 23 – Warzyce /Druk Nr 733/,

4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 2 – Ulaszowice /Druk Nr 734/,

4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonych w Jaśle Obręb Nr 9 – Górka /Druk Nr 735/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
  3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad LXX Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak