Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 listopada 2017 r.

67

w sprawie : powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z decyzją w sprawie przeprowadzenia przetargów na najem pomieszczeń garażowych Nr 1 i Nr 2 wraz z częścią działki ewid. nr 951/3 obr. 8 – Centrum, zarządzam co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na najem pomieszczeń garażowych Nr 1 i Nr 2 przy ul. Ducala w Jaśle, w składzie :
  1. Tadeusz Betlej – przewodniczący
  2. Ewelina Pulnar – członek
  3. Teresa Krzanowska – członek.
  • 2. Termin przeprowadzenia przetargów ustalono na dzień 09 listopada 2017 r.:

– o godz. 10ºº na pomieszczenie garażowe Nr 1,
– o godz. 11ºº na pomieszczenie garażowe Nr 2.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.