Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

69

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zarządzam co następuje:
§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 1.09.2023 roku, udzielam dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MOSiR” Jasło w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

  1. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Udział w XIV Międzynarodowym Turnieju LUDAJA CUP 2023”.
  2. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
  3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie internetowej Miasta Jasła.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.