Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem- garaż na dz. ewid. nr 700/9

13

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Położenie/KWPrzedmiot najmuWysokość czynszu Najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Miasto Jasło Obręb nr 6 – Zachód   Księga wieczysta KS1J/00091045/3     Garaż nr 4 o pow. 22,74 m² położony na części działki  ewid. nr 700/9     86,18 zł + obowiązujący          podatek VAT         (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.  2,2 UO  – „Usługi oświaty”.  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na 3 lata.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326,
13 4486323.