Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część działki ewid. nr 2425/3 obr. 8 – Centrum.

57

GN.6845.1.2021                                                                                                                                                                                      Jasło, dnia 2021-01-27

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Położenie/ KWPrzedmiot najmuWysokość czynszu najmuPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem
  Miasto Jasło Obręb nr 8 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00079084/8  Część, wynosząca 9 m ², działki ewid. nr 2425/3 z przeznaczeniem pod pawilon handlowy typu „DUO” nr 67.    137,47 zł + obowiązujący          podatek VAT         (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.  Brak MPZP  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.