Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działki ewid. nr 717/1, nr 717/3 obr. 11 – Sobniów II, nr 6/46 obr. 03A – PGR

27
budynek UMJ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawy/termin płatności  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę/ czas trwania umowy
  Działka ewid. nr 717/1 o pow. 1,6666 ha Działka ewid. nr 717/3 o pow. 4,1204 ha Księga wieczysta KS1J/00004065/3 obręb 11 – Sobniów II   Działka ewid. nr 6/46 o pow. 1,0722 ha Księga wieczysta KS1J/00066249/9 obręb nr 03A – PGR  Działka ewid. nr 717/1 o pow. 1,6666 ha Działka ewid. nr 717/3 o pow. 4,1204 ha Działka ewid. nr 6/46 o pow. 1,0722 ha z przeznaczeniem na budowę dużych instalacji fotowoltaicznych z magazynami  energii.           24 372,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT         (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej  fakturze.    Działki ewid. nr 717/1 i nr 717/3 obr. 11 – Sobniów II stanowią teren płaski przy ul. Żniwnej.   Działka ewid. nr 6/46 obr. 03A – PGR stanowi teren pochyły przy ul. Na Kotlinę.  Działka ewid. nr 717/1 obr. 11 – Sobniów II leży w terenach oznaczonych symbolem D10g-ZL – „Teren w granicach zasięgu oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych na środowisko (tzw. strefa wysypiska)”.   Działka ewid. nr 717/3 obr. 11 – Sobniów II leży w terenach oznaczonych symbolem D10aNU – „Wysypisko odpadów komunalnych”.   Działa ewid. nr 6/46 obr. 03A – PGR leży w trenach oznaczonych  symbolem IT4 – „Tereny urządzeń infrastruktury technicznej”.  Tryb bezprzetargowy, umowa na okres 30 lat.  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.