Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, część działki ewid. nr 10/2 obr. 3A – PGR.

32

GN.6845.82.2023                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-06-05

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawy/termin płatności  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę/ czas trwania umowy
  Działka ewid. nr 10/2 o pow. 0,5844 ha Księga wieczysta KS1J/00064804/4     obręb 3A – PGR  Część – wynosząca 296 m² – działki ewid. nr 10/2 z przeznaczeniem na cele rolne.           50,00 zł         (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej  fakturze.    Działka stanowi teren pochyły, pas zieleni przy ul. Albina Pietrusa.    ZP – „Tereny zieleni publicznej.  Tryb bezprzetargowy, umowa na czas nieoznaczony.  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.