Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, część działki ewid. nr 1/51 obr. 2 – Ulaszowice

37
Urząd Miasta w Jaśle zdjęcie z góry

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawy/termin płatności Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w dzierżawę/ czas trwania umowy
Działka ewid. nr 1/51 o pow. 1,0021 ha Księga wieczysta KS1J/00023749/1 obręb 2 – Ulaszowice  Część – wynosząca 4557 m² – działki ewid. nr 1/51 obr. 2 – Ulaszowice z przeznaczeniem na cele rolne.           100,00 zł         (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej  fakturze.    Działka stanowi teren płaski, pas zieleni przy ul. 17 Stycznia.    Brak MPZP.  Tryb bezprzetargowy, umowa na czas nieoznaczony.  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.