Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 3  przy ul. Kraszewskiego 1, z udziałem w działkach nr ewid. 800/1, 797 i 791/6, Obręb nr 8 – Centrum oraz częściach wspólnych budynku.

  • Powierzchnia użytkowa lokalu – 48,24 m2 na co składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój;
  • Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa oraz centralnego ogrzewania;
  • Pomieszczenia przynależne do lokalu:  piwnica o pow. 6,24 m2 ;
  • Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu            w działkach nr ewidencyjny 880/1, 797, 791/6 wynosi 5448/183794.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 144 527,00 zł. 

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 43 358,10 zł.

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta nr: KS1J/00009596/9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.