Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 30  przy ul. Kościuszki 20, udział w działkach nr ewid. 872/4, 872/8 Obręb nr 8 – Centrum

  • powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,50 m2 na co składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, oraz przedpokój,
  • wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa,
    centralnego ogrzewania,
  • pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica o pow. 4,20 m2,
  • wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działkach nr ewid. 872/4, wynosi 50/1645 cz.
  • wysokość udziału lokalu nr 30 w dz. nr ewid. 872/8 stanowiącej wspólne podwórko dla budynków nr 20 i 18 wynosi 5050/240189 cz.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udział w dz. nr ewid. 872/8 oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 156 679,23 zł. Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

Cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 47 003,77 zł.

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00009425. Dla działki nr 872/8 utworzono księgę wieczystą nr: KS1J/00007619.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.