Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

37
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle

Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 12 września 2023 r. do 3 października 2023 r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, a także zamieszczenie na stronie internetowej www.jaslo.pl oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w serwisach internetowych: www.przetargi-gctrader.pl oraz www.otoprzetargi.pl.

Sprzedaż lokalu następuje przy zastosowaniu 99 % bonifikaty. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 15 % ceny nieruchomości gruntowej, z bonifikatą 99 %. Stawkę procentową opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 0,3 %. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości nie ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłat.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.