Wykaz nieruchomości – 11.01.2018 r.

70

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Położenie Przedmiot najmu Wysokość czynszu najmu Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w MPZP Forma oddania w najem
 

Miasto Jasło Obręb 3 – Błonie

 

Część działki ewid. nr 13/26

 

100,00 zł. + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie)

 

 

KS1J/00050546/6

 

 

 

 

Działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem -UP 1 – Tereny usług o podstawowym przeznaczeniu dla funkcji usług publicznych.

 

Tryb bezprzetargowy

 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres od 01.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,