Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie dokumentu, o który się ubiegasz

Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego dostępny jest również w Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój numer 5 i 7), a także w informacji na holu urzędu.

Do wglądu potrzebny będzie dokument tożsamości osoby składającej wniosek

Ile i jak zapłacisz?

Wnioskodawca wnosi opłaty skarbowe za wydanie 1 egzemplarza:

 • odpisu skróconego i wielojęzycznego aktu stanu cywilnego – 22 zł,
 • odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz
  zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł,
 • od pozostałych zaświadczeń – 26 zł,
 • opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Jaśle) odpis otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do Kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, odpis otrzymasz w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
 • W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas oczekiwania może wydłużyć się do 1 miesiąca.

Jak się możesz odwołać?

Możesz się odwołać od wydanej decyzji odmownej do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich statutem i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jak również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej w Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych jest dołączona do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 44, 13 448 63 57, 13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content