Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź na 27 listopada

105

Uprzejmie zapraszam na XC Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm./. XC Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z LXXIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle /Druk nr 773/,
  4.2. wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o.o. wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk nr 768/,
  4.3. przyjęcia „Wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2024-2028” /Druk nr 765/,
  4.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /Druk nr 766/,
  4.5. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2026” /Druk nr 775/,
  4.6. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” /Druk nr 776/,
  4.7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadania jej statutu /Druk nr 774/,
  4.8. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 772/,
  4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 02-Ulaszowice /Druk nr 764/,
  4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 10-Sobniów I /Druk nr 767/,
  4.11. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 /Druk nr 771/,
  4.12. nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Jaśle /Druk nr 763/,
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący

         Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak