Sesja nadzwyczajna – 19 stycznia

75

Uprzejmie zapraszam na LXXV „Nadzwyczajną” sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła 17.01.2023 r.

LXXV sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
   z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
   /Druk nr 641/,
  1. określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa /Druk nr 640/,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 642/,
  1. wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle II kadencji /Druk nr 639/,
  1. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 643/,
  1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
   2023-
   2036 /Druk nr 644/.
 4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

(-)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak