Podział nieruchomości

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • pocztą na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38 – 200 Jasło
  z dopiskiem „Podział nieruchomości”
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 1. Wniosek o podział nieruchomości.
 2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do dzielonej nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile była wydana.
 5. Wstępny projekt podziału nieruchomości, który powinien zawierać w szczególności:
  1. granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  2. oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  3. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
  4. naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  5. przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  6. przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 7. Wykaz zmian gruntowych.
 8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 9. Mapa z projektem podziału (3 egzemplarze dla organu zatwierdzającego podział i po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania).

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty zapłacisz, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Decyzję o podziale nieruchomości otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy. Gdy z jakiegoś powodu termin się wydłuży, poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia i podamy nowy termin załatwienia sprawy.

Jak się możesz odwołać?

Od decyzji możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

We wniosku należy podać cel podziału nieruchomości.
Do wniosku o podział nieruchomości dołączasz dokumenty wymienione w punktach 6 – 9, po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie Burmistrza Miasta Jasła – I etap).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 328

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Oznaczenie dokumentu: PRQ.23.00.00

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content