Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LV/562/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia zwanego dalej planem będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. z późn. zm. obejmujący część terenu oznaczonego w planie symbolem U 29.

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą planu.

Wnioski do zmiany planu należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2018 r.

 

Z up Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza