Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

84

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Na podstawie Zarządzenia Nr IV/1/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 02.01.2018 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

L.p.Nazwa oferentaNazwa zadania publicznegoWysokość przyznanych środków publicznych
1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Jasło,
ul. Kościuszki 45.
Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problem alkoholowym 

62 000,00 zł

2.Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło, ul. Szopena 1. 

26 000,00 zł

3.Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM Jasło,
ul. Krasińskiego 4.
 

71 000,00 zł


Zarządzenie o podziale środków na 2018


Burmistrz Miasta
Ryszard Pabian