Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

43

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Na podstawie Zarządzenia Nr V/1/2021 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 04.01.2021 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.