Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 20.03.2024 r. Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Waki „SPARTAKUS MMA” Rzeszów złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Gala MMA Carpathian Warriors”, w okresie od 1.06.2024 r. do 30.06.2024 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 2.04.2024 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Gala MMA Carpathian Warriors” z Stowarzyszeniem Polska Federacja Mieszanych Sztuk Waki „SPARTAKUS MMA” Rzeszów.