Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że 7.11.2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej JUDO”, w okresie od 2.12.2023 r. do 2.12.2023 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 17.11.2023 r. do godziny 14.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej JUDO” z Uczniowskim Klubem Sportowym „MOSiR” Jasło.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła