Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 r., Podkarpacka
Fundacja Rozwoju „BESKID”, z siedzibą w Jaśle, ul. Słoneczna 19A, KRS 0000773551, złożyła wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja IX Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, w okresie od 03.04.2023 r. do 25.06.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jasła zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, pokój nr 105, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 20 marca 2023 r., do godz. 17:00, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie
wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Podkarpacką Fundacją Rozwoju „BESKID”.

Ryszard Pabian
(-)
Burmistrz Miasta Jasła