Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 17.09.2020 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Jaśle złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa pn. „Szlak historii Jasła”.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Miasto Jasło zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego.
Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, pokój nr 310A, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy, do dnia 01.10.2020 r. do godziny 11.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szlak historii Jasła” z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Oddział w Jaśle.

Oferta