Miasto Jasło ogłasza przetarg pisemny na „Administrowanie Kompleksem Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Kwiatowej w Jaśle.”

1.         Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na administrowaniu w imieniu Zamawiającego kompleksem rekreacyjno – sportowym przy ul. Kwiatowej w Jaśle.

Administrowanie kompleksem polegać będzie na podejmowaniu wszelkich decyzji
i wykonywaniu wszelkich czynności zmierzających do jego utrzymania w stanie niepogorszonym, zgodnym z jego przeznaczeniem.

W zakres administrowania wchodzi sprawowanie codziennego nadzoru nad obiektem, udostępnianie obiektu w godzinach określonych w Regulaminie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kwiatowej, dbanie o powierzony teren i urządzenia znajdujące się na nim w zakresie higieniczno – sanitarnym i technicznym.

I. Do obowiązków administratora należy wykonywanie i pokrywanie kosztów w zakresie:

  1. Utrzymania w należytym stanie technicznym, higieniczno – sanitarnym i estetycznym obiektów i urządzeń, pozwalającym na ich bezpieczne użytkowanie; sprzątanie ogólnodostępnych toalet, zakup środków czystości i wyposażanie toalet w środki higieniczne .  Budynki wyposażone w instalacje wod – kan, w okresie zimowym winny być ogrzewane celem zapobieżenia ich rozmrożeniu.
  2. Utrzymania terenów zielonych i traktów komunikacyjnych w czystości, bieżące opróżnianie koszy na śmieci, gromadzenie odpadów w kontenerach i zlecanie ich wywozu.  W ramach powyższego zadania Administrator zobowiązany jest do bieżącego patrolowania terenu i usuwania zanieczyszczeń tak, aby teren był stale czysty, utrzymywany teren winien mieć estetyczny wygląd.
  3. Utrzymania trawników do wysokości nie większej niż 6 cm, nie dopuszczanie do przerastania traw oraz bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów. Obszar obejmujący koszenie traw zaznaczony jest na załącznik graficzny nr 1 kolorem zielonym.
  4. Utrzymanie elementów małej architektury: kosze, ławki oraz elementy zabawowe winny być utrzymywane w czystości. Administrator zobowiązany jest do dbania o należyty stan techniczny i wygląd estetyczny elementów małej architektury.
  5. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni polegająca na utrzymaniu
    w należytym stanie nawierzchni amortyzującej upadki pod urządzeniami zabawowymi oraz na terenie placu zabaw.

II. Administrator nie może pobierać opłat za udostępnianie istniejących obiektów, zlokalizowanych na administrowanym terenie, których wykaz stanowi załącznik nr 2.

III. Administrator ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do toalet, do budynku zaplecza boisk sportowych oraz do urządzeń pobierających energię zainstalowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności w oparciu o zużycie wyliczone na podstawie podliczników energii elektrycznej oraz wyliczeń ryczałtowych, a także dostawy wody i odprowadzenie ścieków w oparciu o licznik główny zużycia wody z wyłączeniem zużycia wody w barze grillowym.

IV. Administrator jest upoważniony do pobierania na swoją rzecz opłat z tytułu świadczenia  na administrowanym terenie usług w zakresie organizowania imprez okolicznościowych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., a także z tytułu udostępniania przedmiotów
i urządzeń będących jego własnością lub których będzie posiadaczem. Pobieranie opłat,
o których mowa wyżej nie może w istotny sposób ograniczać dostępności terenu rekreacyjno – sportowego, jako obiektu z założenia udostępnianego nieodpłatnie zgodnie z punktem II.

V. Obowiązkiem Administratora jest stosowanie się do Regulaminu kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kwiatowej oraz egzekwowanie stosowania się do Regulaminu przez osoby korzystające z kompleksu.

VI. Miasto Jasło zastrzega sobie prawo rezerwowania terenu kompleksu dla organizowania wskazanych przez siebie imprez w terminach podanych z miesięcznym wyprzedzeniem.

VII. Do obowiązków Zamawiającego należy wykonanie prac remontowo – naprawczych na terenie obiektu, przekraczających zakres drobnych napraw i konserwacji.

2.         Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa na administrowanie obejmować będzie okres od 19 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

3.         Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się  kryterium:

a)      cena – 60 %,

b)      podmiot będący spółdzielnią socjalną – 30%,

c)      ocena zamierzonych działań oferenta zwiększających atrakcyjność obiektu – 10%.

4.         Składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr  3.

5.         Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą
            wszystkie wymagane warunki.

6.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Administrowanie Kompleksem Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Kwiatowej
w Jaśle”.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7.         Miejsce i termin złożenia oferty : 

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2019 r., do godz. 1000 w siedzibie
      Zamawiającego

     2)   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 
      składającemu zwrócona bez otwierania.

8.         Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  12.04.2019 r., o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego sala 102.

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów są :

Tadeusz Betlej (013) 448 63 26

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko, nr  tel./

10.       Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

               ………………………………………………

   (data i podpis Zamawiającego)

· * niepotrzebne skreślić / wpisywać, jeżeli dotyczy