Ogłoszenie o przetargu z dnia 3 sierpnia 2017 r.

34

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

Działki ewidencyjnej nr 918/21 o pow. 0,0597 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 7 – Południe, objętej księgą wieczystą KS1J/00044235/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zlokalizowana jest w terenach budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego, możliwości inwestycyjne na działce są ograniczone z uwagi na kształt terenu oraz przebieg sieci SN. Przedmiotowa działka stanowi teren o kształcie pięcioboku. Działka leży w terenach uzbrojonych w sieci doprowadzające media. Dla terenu w którym leży działka brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła działka leży w terenach oznaczonych symbolem MN/RM – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej oraz zagrodowej.

Cena wywoławcza wynosi 27580,00 zł
(22422,80 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14 września 2017 r.  o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek
12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 2758,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.
Termin  wpłacenia  wadium  kończy  się  w  dniu   08 września 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra  przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej  w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium.

Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl  i  na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Jaśle ul. Rynek12.