Ogłoszenie o przetargu z dnia 3 sierpnia 2017 r.

35

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

Działki ewidencyjnej nr 918/21 o pow. 0,0597 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 7 – Południe, objętej księgą wieczystą KS1J/00044235/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka zlokalizowana jest w terenach budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego, możliwości inwestycyjne na działce są ograniczone z uwagi na kształt terenu oraz przebieg sieci SN. Przedmiotowa działka stanowi teren o kształcie pięcioboku. Działka leży w terenach uzbrojonych w sieci doprowadzające media. Dla terenu w którym leży działka brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła działka leży w terenach oznaczonych symbolem MN/RM – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej oraz zagrodowej.

Cena wywoławcza wynosi 27580,00 zł
(22422,80 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek
12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 2758,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.
Termin wpłacenia wadium kończy się w dniu 08 września 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jestwywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Jaśle ul. Rynek12.