Ogłoszenie o przetargu – lokal użytkowy przy ul. 3 Maja 6

59

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,45 m² + 56,17 m² piwnica  zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi  3 500,00 zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta
w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 27.03.2023 roku wpłacą wadium w wysokości 4 305,00 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto. Na przetargu należy okazać bankowe potwierdzenie przelewu. W odniesieniu do osób fizycznych na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób biorących udział w przetargu. Z kolei w przypadku osób prawnych pełna nazwa firmy wraz z siedzibą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu najmu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój
nr 203 i 204 lub telefonicznie  13 448 63 12 i 13 448 63 26.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych znajduje się na stronie www.um.jaslo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. 13 448 63 00.