Ogłoszenie o przetargu

214

Burmistrz Miasta Jasła
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż:

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2682/1 o powierzchni 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00077484/8,

Cena wywoławcza wynosi 188 400,33 zł
(153 171,00 zł + 23% VAT)

Wadium wynosi 18 840,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100)

2. nieruchomości lokalowej znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 2682/2 o powierzchni 0,0170 ha – lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 56,10 m2, położonej w Jaśle obręb nr 2 – Ulaszowice, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00077486/2.

Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 zł

Wadium wynosi 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)