Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr X/77/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle zwanego dalej zmianą planu będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle uchwalonego Uchwałą Nr XII/94/2003 Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 września 2003 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 1227), obejmujący tereny oznaczone w obowiązującym planie symbolem: 1PP (część), 4P.S (część), 21P.U (część), 22P.U, 23P.U, 24TE, 28PP, 29P.U, 30P.S, 31NU, KK1 (część), 03KW (część), 04KW (część), 010KW, 013KW, 015KW (część) i 3.P (część).

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą planu.

Wnioski do zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

Burmistrz
Ryszard Pabian