Ogłoszenia dot. udziału w komisji konkursowej

29

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) i ogłoszenia z dnia 4.09.2023r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie w terminie do 18.09.2023r. do godz. 17.00 w pok. 217 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.