Informacja o wyniku przetargu z 20.04.2022 r.

125

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że przeprowadzony w dniu 20 kwietnia2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb 23 – Warzyce, obejmującej działkę ewidencyjną nr 3249/1, o powierzchni 0,5246 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczysta nr KS1J/00006043/7, wygrała FPHU Ekotech Sp.J. Kosiński i Stączek za cenę 300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych 00/100), która do przetargu została dopuszczona jako jedyny oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości była ustalona na kwotę 296 430,00 zł brutto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej um_jaslo.bip.gov.pl na stronie www.jaslo.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle w dniach od 20 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.