DODATEK OSŁONOWY

2090

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że mieszkańcy Jasła mogą składać wnioski o ustalenie dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle – ul. Szkolna 25 w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.  

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o wypłatę dodatku osłonowego, klauzulą informacyjną oraz instrukcją wypełniania wniosku, znajdują się na stronie MOPS w Jaśle https://mopsjaslo.pl/2022/01/04/5338/

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.