Wykaz nieruchomości nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

121

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena wywoławcza nieruchomościUwagi
1Jedn. ewid. Jasło – miasto obręb ewid. 23 – Warzyce   działka ewid. nr 3249/1   KS1J/00006043/7  0,5246 haDziałka jest położona przy ulicy Prostej, w sąsiedztwie działek niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Działka jest obciążona służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przebiegających po działkach ewid. nr 2994, nr 3221/17,
nr 3221/20, nr 3221/21 nr 3001/2, nr 3001/3, nr 3249/2i nr 3249/3 położonych w Jaśle, pasem gruntu o szerokości3 metrów, na czas nieokreślony na rzecz MPGK Sp. z o. o. w Jaśle. Działka posiada nieodpłatne i nieograniczone czasem uprawnienie polegające na prawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu na działce ewid. nr 2994. Dodatkowym warunkiem sprzedaży przedmiotowej działki będzie ustanowienie przez jej nabywcę nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz działek ewid. nr 3249/2, nr 3249/3, nr 3001/2, nr 3001/3 nr 3221/20,
 nr 3221/21, nr 3221/17 przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składy
 i magazyny oraz na rzecz działki nr 3247/1 stanowiącej drogę gminną, polegającej na prawie odprowadzania wód opadowych z w/w działek do istniejącego rowu przebiegającego po działce nr 3249/1 oraz zobowiązanie do utrzymania drożności tego rowu.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II – Nr 42” działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.292 753,53 zł (238 011,00 zł
+ 23% VAT)

Tryb przetargowy
2Jedn. ewid. Jasło – miasto obręb ewid. 23 – Warzyce   działka ewid. nr 3249/3   KS1J/00006043/7  0,5182 haDziałka jest położona przy ulicy Prostej, w sąsiedztwie działek niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Działka jest obciążona służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przebiegających po działkach ewid. nr 2994, nr 3221/17,
nr 3221/20, nr 3221/21 nr 3001/2, nr 3001/3, nr 3249/1i nr 3249/2 położonych w Jaśle, pasem gruntu o szerokości 3 metrów, na czas nieokreślony na rzecz MPGK Sp. z o. o. w Jaśle. Działka posiada nieodpłatne i nieograniczone czasem uprawnienie polegające na prawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu na działce ewid. nr 2994. Dodatkowym warunkiem sprzedaży przedmiotowej działki będzie ustanowienie przez jej nabywcę nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz działek ewid. nr 3001/2, nr 3001/3 nr 3221/20, nr 3221/21, nr 3221/17 przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz na rzecz działki
nr 3247/1 stanowiącej drogę gminną, polegającej na prawie odprowadzania wód opadowych z w/w działek do istniejącego rowu przebiegającego po działce nr 3249/3 oraz zobowiązanie do utrzymania drożności tego rowu.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II – Nr 42” działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.289 181,61 zł (235 107,00 zł
+ 23% VAT)

Tryb przetargowy

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 4 stycznia 2022 r. do 25 stycznia 2022 r. włącznie.
 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.