Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów przez osobę fizyczną

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 • Jeżeli jesteś osobą prawną musisz złożyć następujące dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  • pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów objętych wnioskiem w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem;
  • pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność;
  • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub odpis
   poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie);
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa;
  • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
   uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
   w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą
   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub
   krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
   istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  • w razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz
   należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku;
  • w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę
   mieszkaniową – oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa
   w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
   uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na
   obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego
   wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz
   postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego Regionalnego
   Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na
   środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek
   realizującego przedsięwzięcie;
  • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające
   zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7,
   8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną musisz złożyć następujące dokumenty:
  • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów;
  • mapa lub odręczny rysunek określający usytuowanie drzew na nieruchomości;
  • pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym
   właścicielem);
  • pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis
   poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie);
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Ile i jak zapłacisz?

Za złożenie wniosku i wydanie decyzji nie poniesiesz opłaty.
Jeśli w Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik, który nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem konieczna jest opłata w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo (potwierdzenie dokonanej opłaty dołącz do wniosku, który składasz).
Opłatę za pełnomocnictwo wpłacisz w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na konto: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Sam ponosisz koszty fizycznego usunięcia drzew lub krzewów.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zezwolenie wydamy tak szybko, jak będzie to możliwe – nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeśli okaże się, że termin udzielenia zezwolenia może się wydłużyć, poinformujemy Cię o tym.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów złożone przez osobę fizyczną rozpatrzymy nie później niż w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeśli okaże się, że termin załatwienia sprawy może się wydłużyć, poinformujemy Cię o tym.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie od wydanej decyzji musisz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Jeśli wniosek będzie zawierał braki wezwiemy Cię o ich uzupełnienie i poinformujemy Cię co musisz zrobić.

 • Nie musisz składać wniosku dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 4486 380

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Komunalnej
Oznaczenie dokumentu: IK/GK/06

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content