Zawiadomienie o sesji w trybie zdalnym- 22 marca, godz. 10

79

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.). XLII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 marca 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2021 roku /druk nr 361/,
  2. uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości /druk Nr 360/,
  3. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 364/,
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej /druk nr 365/,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji przez Gminę Jasło w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jasło, uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła /druk nr 362/,
  6. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /druk nr 363/,
  7. podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Modernizacja krytej pływalni w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk nr 366/,
  8. zabezpieczenia środków na składkę inwestycyjną dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” /druk nr 367/,
  9. zaciągnięcia kredytu długoterminowego /druk nr 368/,
  10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /druk nr 369/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak